CatalaouguesAroma parfum Al rehab 6 ml

No Nama Produk $ PEMBELIAN ( 1 - 5 lusin) PEMBELIAN ( 5 - 18 Lusin) PEMBELIAN ( 1 - 3 karton)
1 Affrah Jeddah 11 125.000 115.000 108.000
2 Arrosah 11 125.000 115.000 108.000
3 Assel 11 125.000 115.000 108.000
4 Attar Bakhor 11 125.000 115.000 108.000
5 Balqis 11 125.000 115.000 108.000
6 Crystal 11 125.000 115.000 108.000
7 Dakar 11 125.000 115.000 108.000
8 Dalal 11 125.000 115.000 108.000
9 Fruit 11 125.000 115.000 108.000
10 Golden 11 125.000 115.000 108.000
11 jasmine 11 125.000 115.000 108.000
12 kholiji 11 125.000 115.000 108.000
13 Mukholat Al Rehab 11 125.000 115.000 108.000
14 Mukholat Dubai 11 125.000 115.000 108.000
15 Nebras 11 125.000 115.000 108.000
16 Red Rose 11 125.000 115.000 108.000
17 saat Safa 11 125.000 115.000 108.000
18 Shandal Rose 11 125.000 115.000 108.000
19 Shandos 11 125.000 115.000 108.000
20 Scretman 11 125.000 115.000 108.000
21 Syaikah 11 125.000 115.000 108.000
22 Shada 11 125.000 115.000 108.000
23 Silver 11 125.000 115.000 108.000
24 Sponsor 11 125.000 115.000 108.000
25 Sultana 11 125.000 115.000 108.000
26 Sulton 11 125.000 115.000 108.000
27 The man 11 125.000 115.000 108.000
28 Widgan 11 125.000 115.000 108.000
29 White musk 11 125.000 115.000 108.000
30 Africana 11 125.000 115.000 108.000
31 Champion Black 11 125.000 115.000 108.000
32 Toty musk 11 125.000 115.000 108.000
33 Lovely 11 125.000 115.000 108.000
34 Row 35 Col 2 11 125.000 115.000 108.000
35 Soft 11 125.000 115.000 108.000

_Keterangan : 1 karton Al Rehab 6 ml : 18 lusin _________________________________________

__________________________________________